Απόφαση ανακήρυξης υποψηφίου για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

Σήμερα, Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, η Τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή η οποία ορίστηκε με αριθμό πρωτοκόλλου κοσμητείας 48/20-6-2018, απόφαση της Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, κυρίας Αναστασίας Μιαούλη, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας για την εκλογή του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, αφού έλαβε υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και την με αριθμό κεντρικού πρωτοκόλλου 4421/20-6-2018, προκήρυξη διενέργειας εκλογών (ΑΔΑ: ΩΔΧΛ469Β4Μ-ΩΧΗ) στις 28-6-2018.

Διαπιστώνει

 

α) ότι, μέχρι την ημερομηνία λήξης της ορισθείσας προθεσμίας, η νομίμως και εμπροθέσμως υποβληθείσα στον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αίτηση υποψηφιότητας με αριθμό κεντρικού πρωτοκόλλου 4487/21-6-2018, και η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, είναι αυτή του κυρίου Τσιώνα Ευθυμίου, Καθηγητή Α’ βαθμίδας, του εν λόγω Τμήματος,

β) ότι η υποψηφιότητα του κυρίου Τσιώνα Ευθυμίου, πληροί της προϋποθέσεις των διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ.Α’ ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255/15.09.2017, τ.Β΄) και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας,

 

Αποφασίζει και Ανακηρύσσει

 

τον κ. Τσιώνα Ευθύμιο του Γεωργίου, Καθηγητή Α’ βαθμίδας ως υποψήφιο για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

*

 

ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

*

ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

*

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

-Κοσμητεία Σχολής Οικονομικών Επιστημών

-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων

 

*Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο

ID: 
1069
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2020