Απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Σήμερα, Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, η Τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 53/18.06.2018 απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή κ. Γ.Σταμούλη, για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής, αφού έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και την με αρ.πρωτ. 41/30.05.2018 προκήρυξη διενέργειας εκλογών (ΑΔΑ: Ω2ΘΑ469Β4Μ-8Χ3) στις 26.06.2018,

Διαπιστώνει

(α) ότι, μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας, η νομίμως και εμπροθέσμως υποβληθείσα στον Κοσμήτορα, αίτηση υποψηφιότητας με αριθμό κεντρικού πρωτοκόλλου 4163/12.06.2018 και η συνημμένη σε αυτή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, του υποψηφίου για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής, είναι αυτή του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, κου Βασίλειου Βασδέκη, του εν λόγω Τμήματος,

(β) επίσης, ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας η νομίμως και εμπροθέσμως υποβληθείσα στον Κοσμήτορα αίτηση υποψηφιότητας με αριθμό κεντρικού πρωτοκόλλου 4245/14.06.2018 και η συνημμένη σε αυτή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, του υποψηφίου για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής είναι αυτή του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας κου Δημήτριου Καρλή, του εν λόγω Τμήματος,

(γ) τέλος, ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης της ταχθείσης προθεσμίας η νομίμως και εμπροθέσμως υποβληθείσα στον Κοσμήτορα αίτηση υποψηφιότητας με αριθμό κεντρικού πρωτοκόλλου 4246/14.06.2018 και η συνημμένη σε αυτή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, του υποψηφίου για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής είναι αυτή του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας κου Ιωάννη Ντζούφρα, του εν λόγω Τμήματος, ο οποίος στη συνέχεια απέσυρε την υποψηφιότητα του, για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου, με την υπ’ αριθμ. κεντρικού πρωτοκόλλου 4435/20.06.2018 γραπτή του δήλωση,

(δ) ότι η υποψηφιότητα του Καθηγητή κ. Β.Βασδέκη και του Καθηγητή κ. Δ.Καρλή πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ.Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255/15.09.2017, τ.Β΄) και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των υποψηφίων κωλύματα εκλογιμότητας,

 

Αποφασίζει και Ανακηρύσσει

τον κ. Βασδέκη Βασίλειο του Γεωργίου, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Στατιστικής υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

και

τον κ. Καρλή  Δημήτριο του Κωσταντίνου, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Στατιστικής υποψήφιο για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Τμήματος Στατιστικής, στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να καταχωρισθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

*

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

*

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΝΤΟΣ,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

*

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ,

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

*Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο

 

 

 

Εσωτερική διανομή:

  • Κοσμητεία Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ΟΠΑ
  • Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων
ID: 
1053

Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2020