Απόφαση ακύρωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/3118-21

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2021

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/3118-21

 

 

Σύμφωνα με την απόφαση της 81ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με ημερομηνία 24/02/2021 (ΑΔΑ: ΩΥ8Ε469Β4Μ-7Φ0), της με αρ. πρωτ. 1807/3118-21/25.01.2021, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΣΜΠ469Β4Μ-ΡΥΝ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ-ReSEES Laboratory», με κωδικό 11309901 (κωδικός θέσης 3099-ΝΜ1),  για την εκτέλεση του έργου:

 

«Διοικητική υποστήριξη του ερευνητικού Eεργαστηρίου ReSEES, και

συγγραφή ερευνητικών προτάσεων»

 

Εγκρίθηκε η ακύρωση της παραπάνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

ID: 
2837
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-01-2022