Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας Πληροφορικής, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ANAΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 1254

 

Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας Πληροφορικής, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

Στο ΦΕΚ 741/26.03.2021 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄ αρ. 6181 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΔΑ  6ΓΑ4469Β4Μ-ΟΤΠ):

Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας Πληροφορικής, εισαγωγική βαθμίδα Δ’, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 13 Μαΐου 2021.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Γραφείο Πρωτοκόλλου (Πατησίων 76, 10434 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108203286, ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@aueb.gr).

 

                                                                                        Αθήνα, 01 Απριλίου 2021

 

     Ο Πρύτανης

                                                                                                                                                               

                                                                                                           *

                                              

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της υπηρεσίας

ID: 
2880
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 02-04-2021