Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Επιχειρήσεων"

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:APP5078

                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 1776
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 

Στο ΦΕΚ 212/2-3-2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 5748 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
 
-Μία (1) θέση Καθηγητή, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων».
 
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 14 Μαΐου 2018.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 110, e-mail: dmst@aueb.gr.

 

   Αθήνα, 14 Μαρτίου 2018
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
*
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  Α.  ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής
 

 
 
 
 
*Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο αρχείο της Γραμματείας
 

ID: 
816
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 11-05-2018