Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

ANAKHΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙOY
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Σήμερα Δευτέρα 29/10/2018 και ώρα 13.00 η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 101/11-10-2018 απόφαση της Κοσμήτορος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Αναστασίας Μιαούλη, για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για το χρονικό διάστημα από 01/12/2018 έως 31/08/2020 αφού εξέτασε την παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με βάση την υπ΄ πρωτ. 100/9-10-2018 (ΑΔΑ: 6Ψ5Ο469Β4Μ-3ΧΑ) Προκήρυξη Εκλογών, για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου:

κ. ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του Αργυρίου, αριθ. πρωτ. αίτησης 7337/23-10-2018.

Διαπιστώνει

ότι η αίτηση υποψηφιότητας του ανωτέρω υποψηφίου πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι βάσει της υπεύθυνης δήλωσής του δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του και

Ανακηρύσσει

τον κ. ΤΖΑΒΑΛΗ ΗΛΙΑ του Αργυρίου, Καθηγητή Α’ Βαθμίδας Υποψήφιο για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ

*

 

*

ΙΩΑΝΝΑ-ΣΑΠΦΩ ΠΕΠΕΛΑΣΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ ΙΩΝΝΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

 

*

 

 

ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος

ID: 
1298

Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2020