Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020

Αρ. Πρωτ. 135

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Σήμερα, Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00, η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 131/07.07.2020 απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγητή κ. Γεώργιο Σιώμκο, για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2022, αφού εξέτασε τις παρακάτω αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα με βάση την υπ’ αρ. πρωτ. 109/26.06.2020 (ΑΔΑ: 9ΞΧΥ469Β4Μ-ΚΙΝ) Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου:

 

Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος

κ. ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Ιωάννη, Καθηγητής, αρ. πρωτ. αίτησης 136/06.07.2020

 

Υποψηφιότητα για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος

κα ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Ιωάννη, Καθηγήτρια, αρ. πρωτ. αίτησης 121/02.07.2020

 

Διαπιστώνει

 

ότι η αίτηση υποψηφιότητας του κ. Σπύρου Σπυρίδωνα πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι με βάση την υπεύθυνη δήλωση του δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του.

Όσον αφορά την αίτηση υποψηφιότητας της κας Παπαδάκη Αφροδίτης, η εφορευτική επιτροπή αφού μελέτησε τις σχετικές διατάξεις και την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαπίστωσε ότι υπάρχει θέμα ερμηνείας των διατάξεων σε σχέση με την υποψηφιότητα στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος. Η εφορευτική επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρύτανη ότι θα προωθήσει σχετικό ερώτημα στο αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να αποφανθεί σχετικά. Για τον λόγο αυτόν η εφορευτική επιτροπή κρίνει σκόπιμο να αναβάλει την ανακήρυξη της υποψηφιότητας για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου έως ότου επιλυθεί το θέμα.

Ανακηρύσσει

τον

κ. ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Ιωάννη

Υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 *  

 

ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                    ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                                    

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                               *                                                            *

 

                                               ΧΑΛΑΜΑΝΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ                   

                            ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

*το πρωτότυπο υπάρχει στο αρχείο της Γραμματείας της Κοσμητείας

ID: 
2418
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 14-07-2020