Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2020

Αρ. Πρωτ. 138

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Σήμερα, Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00, η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 132/07.07.2020 απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγητή κ. Γεώργιο Σιώμκο, για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2022, αφού εξέτασε τις παρακάτω αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα με βάση την υπ’ αρ. πρωτ. 110/26.06.2020 (ΑΔΑ: 66Π6469Β4Μ-42Υ) Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου:

 

Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος

κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ του Ηλία, Καθηγητής, αρ. πρωτ. αίτησης 123/02.07.2020

 

Υποψηφιότητα για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος

κα ΒΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του Ελευθερίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, αρ. πρωτ. αίτησης 138/06.07.2020

 

Διαπιστώνει

 

ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ανωτέρω υποψηφίων πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις τους δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους και

 

Ανακηρύσσει

 

τον

κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΣΕΡΓΙΟ του Ηλία

Υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

την

κα ΒΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του Ελευθερίου

Υποψήφια για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

*

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ

        ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ            

 ΤΑ ΜΕΛΗ

 

*                                                            *

 

     ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ       

   ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ             ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΤΡΙΑ

 

*το πρωτότυπο βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας της Κοσμητείας

 

ID: 
2412
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 14-07-2020