Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020

Αρ. Πρωτ. 149

 

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Σήμερα, Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00, η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 133/07.07.2020 απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγητή κ. Γεώργιο Σιώμκο, για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2022, αφού εξέτασε τις παρακάτω αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα με βάση την υπ’ αρ. πρωτ. 108/26.06.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΒΣ469Β4Μ-Χ91) Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου:

 

Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος

κα ΠΟΥΛΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Δημητρίου, Καθηγήτρια, αρ. πρωτ. αίτησης 120/01.07.2020

 

Υποψηφιότητα για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος

κ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής, αρ. πρωτ. αίτησης 135/06.07.2020

 

Διαπιστώνει

 

ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ανωτέρω υποψηφίων πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις τους δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους και

Ανακηρύσσει

την

κα ΠΟΥΛΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Δημητρίου

Υποψήφια για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

τον

κ. ΚΡΗΤΙΚΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου

Υποψήφιο για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

*

 

ΑΔΑΜ ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

     ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                       *                                                           *           

 

   ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                     ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ           ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 

 

*το πρωτότυπο βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας της Κοσμητείας

ID: 
2407
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 10-07-2020