Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Σήμερα Πέμπτη 10-06-2021 και ώρα 14:00, η πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ’αριθμ. 29/09-06-2021 απόφαση Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Καθηγητή κ. Γεώργιο Σταμούλη, για την εκλογή Κοσμήτορα, για το χρονικό διάστημα από 01-09-2021 έως 31-08-2024, αφού εξέτασε την παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με βάση την υπ’αριθμ. 26/25-05-2021 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

 

Υποψηφιότητα για τη θέση Κοσμήτορα της Σχολής:

κ. Ιωάννη Κωτίδη του Χρήστου, αριθμ. πρωτ. αίτησης 2268/07-06-2021

 

 

Διαπιστώνει

ότι η αίτηση υποψηφιότητας του ανωτέρω υποψηφίου πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι με βάση την υπεύθυνη δήλωση του δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του και

 

Ανακηρύσσει

τον

κ. Ιωάννη Κωτίδη του Χρήστου

Υποψήφιο για τη θέση Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

*

Ίων (Ιωάννης) Ανδρουτσόπουλος

ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ιωάννης  Βρόντος

Αναπληρωτής Καθηγητής

*

Ευάγγελος Μαρκάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής

*

Αντώνιος Δημάκης

Επίκουρος Καθηγητής

*

Ξανθή Πεντελή

Επίκουρη Καθηγήτρια

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

 

Βιογραφικό Καθηγητή κ. Ιωάννη Κωτίδη, υποψηφίου για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

 

ID: 
3026
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 16-06-2021