Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος

id: 
2577

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Aθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος

Σύμφωνα με το υπ'αρ. πρωτ. Φ5/8993/Ζ1/20-01-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης. Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής του.

Οι δικαιούχοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ'αρ. 2/19525/0026/21- 2-2013 Υ.Α. (Β΄393) Υπουργικής Απόφασης για τη λήψη στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα μπορούν να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2015 (για εισοδήματα έτους 2015).

Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του ΟΠΑ (πτέρυγα Δεριγνύ, 3ος όροφος) καθημερινά κατά τις ώρες 10.00-14.00.

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ είναι τα ακόλουθα:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, όπου οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μια πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μια πόλη ο Νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
 2. Να αποδεικνύεται η καλή πρόοδος των σπουδών με πιστοποιητικό του Τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δυο εξαμήνων.
 3. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Όσον αφορά στους Κύπριους φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα, το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανεξαρτήτως προστατευόμενων μελών. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.
 4. Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιούμενων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200)τ.μ. με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν.2539/1997 - ΦΕΚ 244 Α’, (απαραίτητη η προσκόμιση Βεβαίωσης από το Δήμο ή αντίγραφο ΦΕΚ όπου να διαφαίνεται ο Δήμος ή η Κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων).

Επισημαίνεται ότι:

 1. Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν2238/1994. Κατ'εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:
  1. είναι ορφανός από τους δυο γονείς ή
  2. οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
  3. είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή
  4. είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.
 2. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο φοιτητή.
 3. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
 4. Το επίδομα χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους, ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 5. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άλλο πρόσωπο εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή Εξουσιοδότησης με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου. Σε αυτή την περίπτωση, και στην αίτηση θα πρέπει να είναι νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου.

  Για την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ.

  Για υπόδειγμα εξουσιοδότησης πατήστε εδώ.

 2. Πιστοποιητικό Καλής Επίδοσης που χορηγείται από το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής. Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καλής επίδοσης, θα πρέπει να υποβάλλουν στην οικεία Γραμματεία σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών (Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00).

  Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι:

  1. ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δυο εξαμήνων.
  2. η διάρκεια των σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος.

  Το πιστοποιητικό Καλής Επίδοσης χορηγείται και στους πρωτοετείς φοιτητές χωρίς αναφορά στο σημείο i.

 3. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα 2015) και της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Έντυπο Ε1), στο οποίο αναγράφονται τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο. Για τους Κύπριους φοιτητές υποβάλλεται η Βεβαίωση Προσόδων φορολογικού έτους 2015.

  Στην περίπτωση διαζυγίου κατατίθεται και το διαζευκτήριο ή αν αυτό δεν υπάρχει, απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή έγγραφο που να αποδεικνύει τη γονική μέριμνα.

 4. Αντίγραφα της τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) και των δύο (2) γονέων και του φοιτητή (ακόμα και σε περίπτωση που δεν έχει υποβάλλει). Για τους Κύπριους φοιτητές υποβάλλεται αντίγραφο Βεβαίωσης Ακίνητης Περιουσίας του πατέρα, της μητέρας και του φοιτητή.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.
 6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή (Η βεβαίωση εκδίδεται από το Δήμο ή τη Δημοτική Αστυνομία. Προσοχή, ως μόνιμη κατοικία του φοιτητή νοείται εκείνη στην οποία διαμένει η οικογένεια του φοιτητή).
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου του στεγαστικού επιδόματος με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, στο οποίο θα δηλώνεται ότι:
  α) δεν έχω εισπράξει το στεγαστικό επίδομα για το ίδιο έτος άλλη φορά, β) η κόρη μου ή ο γιος μου δεν διαμένει σε μισθωμένα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δωμάτια, ή δεν διαμένω σε μισθωμένα από το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ δωμάτια, σε περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής, και γ) τα έντυπα Ε9 περιλαμβάνουν τη συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειάς μου (γονείς και προστατευόμενα τέκνα).

  Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ, ή σε περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής, εδώ.

 8. Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (κατοικίας) που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν πριν από την 1-1-2014, υποβάλλεται αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 9. Ευκρινές Αντίγραφο Λογαριασμού Τραπέζης του δικαιούχου στο οποίο να αναγράφεται το ΙΒΑΝ. Η είσπραξη του στεγαστικού επιδόματος γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
 10. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία.

 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

 

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018