Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτορικών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτορικών Φοιτητών για το ακαδ. έτος 2017-2018.

 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με βάση το Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές (Ν. 3685/148/16-7-2008), το Ν. 4009/195/6-9-2011) για τη Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τον Κανονισμό Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του ΟΠΑ αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα με βάση τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 26 Μαΐου 2017. Οι επιβλέποντες και τα προτεινόμενα πεδία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι:
 1. Επίκουρος Καθηγήτρια Άννα Ζαρκάδα
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (Services Marketing / Service Science) με έμφαση στην εμπειρία του πελάτη (CX - customer experience)
 • Μέτρηση της αξίας του σήματος (Brand Equity Measurement)
 • Ηθική του Μάρκετινγκ (Marketing Ethics)
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ με έμφαση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Digital Marketing / Social Media Marketing)

 

 1. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σάνδρα Κοέν
 • «Public Sector Financial Reporting: Users, uses and trends»
 • Σύγχρονα θέματα κοστολόγησης υπηρεσιών

 

 1. Επίκουρος Καθηγήτρια Ολίβια Κυριακίδου
 • Ανισότητες και στερεότυπα στο χώρο εργασίας και προγράμματα αντιμετώπισής τους
 • Κοινωνική επιχειρηματικότητα, κοινωνική καινοτομία και νέες μορφές συνεργατικής διοίκησης και ηγεσίας

 

 1. Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Μανωλόπουλος
 • Διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων

 

 1. Καθηγητής Γεώργιος Πανηγυράκης
 • Διαχείριση εθνικής εικόνας

 
 

 1. Καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης 
 • Επιχειρησιακή στρατηγική

 

 1. Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής 
 • Team learning, creativity and innovation
 • Organizational ambidexterity

 

 1. Καθηγητής Γεώργιος Σιώμκος 
 • Μετρικές και Αναλυτική Μάρκετινγκ

 

Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων διέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από κάθε υποψήφιο/α ως προϋπόθεση εξέτασης της υποψηφιότητάς του/της είναι τα ακόλουθα:
 1. Έντυπο αίτησης.
 2. Βιογραφικό σημείωμα με δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
 3. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού.
 4. Αντίγραφο Μ.Δ.Ε. και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού. Οι βεβαιώσεις ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ καθώς και το πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας δύναται, με κατά περίπτωση απόφαση της ΓΣΕΣ, να κατατίθεται μέχρι την παραμονή της ημερομηνίας συνεδρίασης της ΓΣΕΣ που αποφασίζει επί των αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων.
 5. Αντίγραφο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εάν έχει εκπονηθεί.
 6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ΑΕΙ σε φάκελο κλειστό από το συστήνοντα. Τουλάχιστον η μία συστατική πρέπει να προέρχεται από διδάσκοντα στο Μ.Δ.Ε. του υποψηφίου. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να κατατεθεί συστατική επιστολή από προηγούμενο εργοδότη.
 7. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 8. Έγγραφο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α εξηγεί περιεκτικά το σκοπό για τον οποίο έχει αποφασίσει τη διενέργεια διδακτορικής έρευνας (statement of purpose). Ιδιαίτερα, στο έγγραφο αυτό ο/η υποψήφιος/α πρέπει να εξηγεί α) γιατί επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή, β) με ποιο τρόπο εκτιμά ότι το Τμήμα ΟΔΕ και το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του θα συμβάλλει στην προσπάθειά του/της αυτή, γ) πως οραματίζεται τον εαυτό του/της σε διάστημα 5 / 10 ετών και πως η λήψη του διδακτορικού μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του οράματος.
 9. Προσχέδιο ερευνητικής πρότασης. Αυτό περιλαμβάνει:
  α)     τον τίτλο της πρότασης και τον γενικό της στόχο (1 σελίδα),
  β)     σύντομη ανασκόπηση της σχετικής με την προτεινόμενη έρευνα βιβλιογραφίας (5-6 σελίδες),
  γ)     ανάδειξη των υφιστάμενων κενών στην υπάρχουσα βιβλιογραφία που θα καλύψει η προτεινόμενη έρευνα και διατύπωση ερευνητικών ερωτήσεων ή υποθέσεων (2-3 σελίδες),
  δ)     παρουσίαση της μεθοδολογίας (3-4 σελίδες) στην οποία περιγράφεται ο γενικότερος σχεδιασμός της έρευνας καθώς και οι διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων,
  ε)      παράθεση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της έρευνας και ανάδειξη της σημασίας τους για την έρευνα και την πράξη,
  στ)   χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διατριβής,
  ζ)      βιβλιογραφικές αναφορές.
 Αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 2ος όροφος, γραφείο 206, τηλ. 2108203874, μέχρι και την 26η Μαΐου 2017.
ID: 
215
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 04-05-2017