Πρόγραμμα Έρασμος

Το ΟΠΑ συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Έρασμος από το 1987 προωθώντας τη συνεργασία με πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την κινητικότητα φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού με ιδρύματα-εταίρους.

Από την αρχή της λειτουργίας του Προγράμματος Erasmus στο ΟΠΑ μέχρι σήμερα έχουν λάβει μέρος περισσότεροι από 8000 φοιτητές. Από αυτούς, περίπου 4.400 φοιτητές του ΟΠΑ παρακολούθησαν μαθήματα σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της Ενωμένης Ευρώπης και περίπου 3.600 ξένοι φοιτητές έγιναν δεκτοί από το ΟΠΑ και παρακολούθησαν μαθήματα στο ΟΠΑ. Οι εντυπώσεις και των δυο κατηγοριών είναι εξαίρετες.

Οι φοιτητές που ήρθαν από άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέμειναν στην Ελλάδα για ένα εξάμηνο ή ένα ακαδημαϊκό έτος, ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις σπουδές τους στα αντικείμενα που τους πρόσφερε το Πανεπιστήμιο και επέστρεψαν στις χώρες τους με άριστες εντυπώσεις από την εδώ παραμονή τους.

 

Σχόλια από φοιτητές που ήρθαν από άλλα Πανεπιστήμια

Σχόλια από Έλληνες φοιτητές που φοίτησαν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού

   

  Αυτή τη στιγμή το ΟΠΑ συμμετέχει σε τρία Προγράμματα:

   

  1) Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα Φοιτητών για σπουδές και πρακτική και Κινητικότητα Προσωπικού για επιμόρφωση και διδασκαλία.

  Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ επιτυγχάνεται:

  α) η κινητικότητα φοιτητών για σπουδές προς και από Πανεπιστήμια εντός Ευρώπης για ένα εξάμηνο ή ένα ακαδημαϊκό έτος με εξασφάλιση ακαδημαϊκής αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

  β) η πρακτική άσκηση φοιτητών σε οργανισμούς ή εταιρείες εντός της ΕΕ και

  γ) η κινητικότητα μελών διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για σύντομης διάρκειας διδασκαλία σε Ιδρύματα Εταίρους ή για επιμόρφωση σε Πανεπιστήμια και οργανισμούς.

  Για το διδακτικό προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία σε Ιδρύματα – Εταίρους του εξωτερικού αποτελεί μεγάλο όφελος η γνωριμία με καινοτόμες και σύγχρονες πρακτικές που εφαρμόζονται στα ξένα Ιδρύματα, η βελτίωση της ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνάς του, καθώς και η δημιουργία νέων συνεργασιών για το Πανεπιστήμιο και η διεύρυνση των ήδη υπαρχουσών, συμβάλλοντας έτσι στη διεθνοποίηση του Ιδρύματος.

  Το διοικητικό προσωπικό του ΟΠΑ εκδηλώνει ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του σε προγράμματα επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ που οργανώνονται από τα Ιδρύματα – Εταίρους εντός και εκτός Ε.Ε. Στα εν λόγω προγράμματα επιμόρφωσης το προσωπικό έχει την ευκαιρία να καλλιεργήσει τις δεξιότητες του σε επαγγελματικό επίπεδο, να αποκτήσει τα κατάλληλα εφόδια για να βελτιώσει την απόδοσή του, να ανταλλάξει εμπειρίες και γνώσεις με τους ξένους συναδέλφους του, να εξοικειωθεί με διαφορετικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές, να ενδυναμώσει τις σχέσεις του Πανεπιστημίου μας με τα ξένα Ιδρύματα και επιστρέφοντας στο ΟΠΑ να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους φοιτητές και στους διδάσκοντες και να εφαρμόσει βέλτιστες πρακτικές στο αντικείμενό της εργασίας του.

  Σε ότι αφορά στο Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού, το Ίδρυμα συνεργάζεται με 225 Ιδρύματα Εταίρους στα αντικείμενα των Τμημάτων του.

   

  Υπεύθυνη Επικοινωνίας για 

  • Κινητικότητα εισερχόμενων & εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές
  • Κινητικότητα εισερχόμενου & εξερχόμενου διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία 

  Βασιλική Παπαβασιλείου

  e-mail: vikipap@aueb.gr

  Τηλ.: 210-8203 270

   

  Υπεύθυνη Επικοινωνίας για 

  • Κινητικότητα εισερχόμενων & εξερχόμενων φοιτητών για πρακτική άσκηση
  • Κινητικότητα εισερχόμενου & εξερχόμενου διδακτικού / διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση

  Ντέλιου Κλεοπάτρα

  e-mail: cleoqual@aueb.gr

  Τηλ.: 210-8203 188

   


  2) Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής κινητικότητα

  Το Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (Erasmus+ International Credit Mobility Programme) λειτουργεί στο ΟΠΑ από το 2015 με αυξανόμενο ενδιαφέρον από την πλευρά όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και αποτελεί έναν από τους άξονες διεθνοποίησης και εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου μας. Στην παρούσα φάση το ΟΠΑ συνεργάζεται με 7 Πανεπιστήμια σε χώρες εκτός της Ε.Ε., όπως για παράδειγμα οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ρωσία, η Ν. Κορέα και η Αρμενία και αναμένεται να αυξήσει τις συνεργασίες του στο μέλλον.

  Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος, χορηγούνται υποτροφίες κινητικότητας μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών, προκειμένου να διανύσουν μία περίοδο σπουδών σε Ίδρυμα – Εταίρο εκτός Ε.Ε. με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση μέσω της εφαρμογής του συστήματος των πιστωτικών μονάδων (ECTS credits). Επιπλέον, χρηματοδοτείται η μετακίνηση εισερχόμενων και εξερχόμενων μελών διδακτικού προσωπικού για την πραγματοποίηση σύντομης διάρκειας διδασκαλίας καθώς και μελών διοικητικού/διδακτικού προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση.

  Από την αρχή της λειτουργίας του Προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα στο ΟΠΑ έχουν μετακινηθεί 43 φοιτητές και 56 μέλη διδακτικού κα διοικητικού προσωπικού προς και από τα Ιδρύματα Εταίρους εκτός Ε.Ε.

   

  Υπεύθυνη Επικοινωνίας για το Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής κινητικότητα

  Έλενα Κανδεράκη

  e-mail: elka@aueb.gr

  Τηλ. 210-8203 250


  3) Πρόγραμμα του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ

  Το πρόγραμμα Erasmus+ Όμιλος Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί από το 2014 με μεγάλη επιτυχία. Έχει βασικό στόχο τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης φοιτητών στο εξωτερικό, με στόχο την απόκτηση πολύτιμης πρακτικής εμπειρίας, αλλά και την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση.

  Αρχικά ο Όμιλος Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ απαρτιζόταν από πέντε Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας δηλαδή το Οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών ως συντονιστής, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το 2017 μετά από επιτυχή επαναξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης προστέθηκαν στον Όμιλο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

  Βασικός σκοπός της λειτουργίας του Ομίλου ΟΠΑ είναι η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης φοιτητών στο εξωτερικό με στόχο την απόκτηση πολύτιμης πρακτικής εμπειρίας, αλλά και η κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση.

  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προετοιμασία των φοιτητών που αναζητούν θέσεις πρακτικής άσκησης, καθώς προσφέρεται η δυνατότητα δια ζώσης (ατομικές συνεδρίες) ή ηλεκτρονικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως μεθοδολογία αναζήτησης θέσεων, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, συνέντευξη επιλογής. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης προσφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και είναι διαθέσιμες προς τους φοιτητές όλων των ιδρυμάτων που μετέχουν στον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ΟΠΑ.

  Κεντρικός πυλώνα της αποτελεσματικής λειτουργίας του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ, αποτελεί η δημιουργία πρότυπων διαδικασιών σε κάθε επίπεδο λειτουργίας, καθώς και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Κινητικότητας, το οποίο αξιοποιεί πλήρως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε Ιδρύματος που συμμετέχει με στόχο την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών αλλά και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των Εταίρων.

  Για την περίοδο 2016 – 2017 μετακινήθηκαν μέσω του Ομίλου 62 φοιτητές για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό και 13 άτομα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Για το πρόγραμμα του 2017 – 2018 που ολοκληρώνεται στο τέλος Μαΐου του 2019, έχουν μέχρι στιγμής μετακινηθεί 77 φοιτητές για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό και 22 άτομα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση.

   

  Υπεύθυνες Επικοινωνίας Ομίλου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ

  Ντέλιου Κλεοπάτρα

  e-mail: cleoqual@aueb.gr

  Τηλ.: 210-8203 188

  Μυρτώ Ραφαηλίδου

  e-mail: mrafailidou@aueb.gr

  Τηλ.: 210-8203 536


  Όσοι φοιτητές του Πανεπιστημίου επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ και να διανύσουν ένα εξάμηνο (ή ένα ακαδημαϊκό έτος) σε ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με αναγνώριση των μαθημάτων τους μετά από επιτυχείς εξετάσεις, μπορούν:

  1. Να απευθυνθούν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κινητικότητας.
  2. Να διαβάσουν τον σχετικό Eνημερωτικό Οδηγό, ο οποίος παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τους φοιτητές του ΟΠΑ που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
  3. Να συμβουλευτούν τη λίστα με τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια,με τα οποία το ΟΠΑ έχει υπογράψει σχετική διμερή συμφωνία.
  4. Να επεξεργαστούν τον Πίνακα Ροής Φοιτητικής Κινητικότητας 2019-2020 με στοιχεία για θέσεις ανά ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.
  5. Να επισκεφθούν το σχετικό site του Συλλόγου Φοιτητών ΈΡΑΣΜΟΣ του Πανεπιστημίου.


  Αρχείο ανακοινώσεων για Κινητικότητα Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού για Επιμόρφωση
  Αρχείο Ανακοινώσεων για φοιτητές
  Το Πρόγραμμα

  Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα στο ΟΠΑ

  Το Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα  2015-2016 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Πληροφορίες για Φοιτητές και Προσωπικό με Ειδικές Δεξιότητες 2016-17
  Πληροφορίες για Φοιτητές και Προσωπικό με Ειδικές Δεξιότητες 2014-15

   

  Παρουσιάσεις Νέου Προγράμματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ERASMUS+ για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό

   


  Τελευταία ενημέρωση: 31-01-2020