Οδηγίες για την επιλογή των υποψηφίων

id: 
1285

Αθήνα, 9/2/2012
Αρ. Πρωτ.102

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του 1ου Συμβουλίου του ΟΠΑ, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012, στην αίθουσα Α36, στην Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος, από τις 10.00 έως τις 15.00.

Η αναγνώριση των εκλογέων γίνεται με βάση το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητά τους, ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά τους, το οποίο οφείλουν να προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή (ΦΕΚ 2503/Β' 4-11-2011, άρθ.4 § 2).

Για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας χρησιμοποιείται ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε ενιαίο ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει διαγραμμισμένο πίνακα, με τρεις (3) αριθμημένες στήλες και αριθμό σειρών ίσο με τον αριθμό υποψηφίων. Στη δεύτερη στήλη του πίνακα καταχωρίζονται το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου και στην τρίτη στήλη το Τμήμα στο οποίο ανήκει. Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Ο εκλογέας δηλώνει την προτίμησή του για τους υποψηφίους αναγράφοντας στην πρώτη στήλη του πίνακα τον αντίστοιχο ακέραιο αριθμό με αφετηρία τον αριθμό ένα (1). Με τον αριθμό ένα (1) δηλώνεται από τον εκλογέα η πρώτη προτίμηση για τον υποψήφιο, με τον αριθμό δύο (2) η δεύτερη και με τους επόμενους διαδοχικούς και συνεχόμενους ακέραιους αριθμούς η αντίστοιχη προτίμησή του. Η προτίμηση του εκλογέα πρέπει να αφορά τουλάχιστον σε έναν υποψήφιο και δεν είναι υποχρεωτικό να τίθεται για όλους τους υποψήφιους. Δεν επιτρέπεται να τίθεται από τον εκλογέα ο ίδιος αριθμός προτίμησης σε περισσότερους του ενός υποψηφίους.

Έγκυρο είναι το ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αριθμός ένα (1) δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. Ψηφοδέλτιο με το οποίο δηλώνεται προτίμηση για περισσότερους του ενός υποψηφίους είναι έγκυρο μόνο εάν η αρίθμηση της σειράς προτίμησης του εκλογέα γίνεται με διαδοχικούς και συνεχόμενους ακέραιους αριθμούς. Ψηφοδέλτιο στο οποίο δεν αναγράφεται αριθμός προτίμησης θεωρείται άκυρο. Άκυρο είναι και το ψηφοδέλτιο, στο οποίο τίθεται ο ίδιος αριθμός προτίμησης σε περισσότερους του ενός υποψηφίους.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής

Γεώργιος Βενιέρης
Καθηγητής

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018