Κατατάξεις Πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Ανακοινώνεται ότι, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε να δεχθεί αιτήσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα. Η κατάταξή τους θα γίνει με γραπτές εξετάσεις στα κάτωθι μαθήματα. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2017. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017. Απαιτούμενα δικαιολογητικά, εξεταστέα ύλη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Ανακοινώνεται ότι, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε να δεχθεί αιτήσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και κατόχων πτυχίων ανωτέρω σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα. Η κατάταξή τους θα γίνει με γραπτές εξετάσεις στα κάτωθι μαθήματα:

 1. Μικροοικονομική Ι
 2. Μαθηματικά Ι
 3. Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

H εξεταστέα ύλη των μαθημάτων έχει ως εξής:

Μικροοικονομική Ι

Εισαγωγικές έννοιες, βασικά εργαλεία, ζήτηση και προσφορά. Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση, ελαστικότητες και θεωρία των επιλογών του καταναλωτή. Οργάνωση και συμπεριφορά των επιχειρήσεων: έσοδα, κόστος και μεγιστοποίηση κερδών. Θεωρία της προσφοράς κατά τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια περίοδο. Μορφές αγοράς: Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο και μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Στοιχεία θεωρίας παιγνίων. Αγορές συντελεστών παραγωγής Ι. Αγορά εργασίας, θεωρία ανθρωπίνου κεφαλαίου και ο ρόλος των συνδικάτων. Αγορές συντελεστών παραγωγής ΙΙ. Αγορές κεφαλαίου και γης. Αβεβαιότητα, κίνδυνος και αγορές περιουσιακών στοιχείων. Οικονομική της ευημερίας. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto, στρεβλώσεις και αστοχίες της αγοράς. Φόροι, δημόσιες δαπάνες και ρυθμιστικές πολιτικές. Εισαγωγή στη γενική ισορροπία.

Μαθηματικά Ι

Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα: διανύσματα, μήτρες ορίζουσες, συστήματα γραμμικών εξισώσεων, οικονομικές εφαρμογές. Εισαγωγή στους Διανυσματικούς Χώρους: Υπόχωροι, βάσεις και διάσταση, συντεταγμένες, χώροι με εσωτερικό γινόμενο. Σχέσεις και Συναρτήσεις. Διαφορικός Λογισμός: μελέτη πραγματικών συναρτήσεων μίας μεταβλητής, εφαρμογές λογισμού σε προβλήματα οικονομικών. Συναρτήσεις πολλών Μεταβλητών: μερικοί παράγωγοι και εφαρμογές στα οικονομικά. Θεωρία Βελτιστοποίησης: βελτιστοποίηση συναρτήσεων μίας μεταβλητής, βελτιστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, οικονομικές εφαρμογές. Στατική Ανάλυση Οικονομικών Συστημάτων. Bελτιστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών με περιορισμούς. Εισαγωγή στα ολοκληρώματα

Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

 • ΜΕΡΟΣ Ά : Πολιτικό Σύστημα της ΕΕ, Θεσμοί και Διακυβέρνηση [Συνθήκη Λισαβόνας]

  • Πολιτικός ρόλος βασικών οργάνων: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο/ Συμβούλιο Υπουργών - Επιτροπή -  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
  • Λειτουργία της ΕΕ: Διαδικασία λήψης αποφάσεων και βασικά χαρακτηριστικά άσκησης πολιτικής
 • ΜΕΡΟΣ ΄Β : Διαδικασία Πολιτικής Ολοκλήρωσης της ΕΕ
  • Από τη Συνθήκη της Ρώμης (1957) μέχρι την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986)
  • Συνθήκη του Μααστρίχτ (1991): ΟΝΕ και Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)
  • Εξελισσόμενο πλαίσιο Συνθηκών (Άμστερνταμ - Νίκαια - Ευρωπαϊκό Σύνταγμα/Λισαβόνα): θεσμικές και πολιτικές διαφοροποιήσεις
  • Προσπάθειες συγκρότησης αμυντικού βραχίονα: Συμφωνία Ελσίνκι (1999) - Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (2003/2008)
  • Προοπτικές πολιτικής ολοκλήρωσης στη διευρυμένη ΕΕ.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2017. Oι υποψήφιοι για να καταταγούν πρέπει να έχουν προαγωγικό βαθμό και στα τρία μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται στο Α' εξάμηνο και στους επιτυχόντες θα αναγνωριστούν τα ανωτέρω εξεταζόμενα μαθήματα.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση ενδιαφερομένου (χορηγείται από τη Γραμματεία)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.)
 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Για τους πτυχιούχους του εξωτερικού: συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση.


 

ID: 
177

Τελευταία ενημέρωση: 28-04-2017