Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια πρωτοτύπων αναλωσίμων για εκτυπωτές και πολυμηχανήματα για τις ανάγκες του ΟΠΑ»

Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια πρωτοτύπων αναλωσίμων για εκτυπωτές και πολυμηχανήματα για τις ανάγκες του ΟΠΑ»
Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 2239/05-04-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ006030467 2017-04-06, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια πρωτοτύπων αναλωσίμων για εκτυπωτές και πολυμηχανήματα για τις ανάγκες του ΟΠΑ», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr ) μέχρι την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

ID: 
156

Τελευταία ενημέρωση: 06-04-2017