Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1983 και αποσκοπεί στην προαγωγή της θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία των επιστημών που ενδιαφέρουν άμεσα το Πανεπιστήμιο.

Σκοπός του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών Προγραμμάτων, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης. Ο ΕΛΚΕ καλύπτει, επίσης, δαπάνες για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ ή/και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων.

Από το 1983, στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΕΛΚΕ, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 800 έρευνες στους τομείς ενδιαφέροντος των μελών ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου, δηλαδή στις Οικονομικές Επιστήμες, την Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων, τη Στατιστική, την Πληροφορική, το Μάρκετινγκ, τη Λογιστική και τη Διοικητική Επιστήμη. Ο ΕΛΚΕ αναλαμβάνει τη λογιστική διαχείριση όλων των Προγραμμάτων που διεξάγονται από τα μέλη του Πανεπιστημίου.

Οι πόροι του ΕΛΚΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας προέρχονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά και από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς, από το Πανεπιστήμιο και από Διεθνείς Οργανισμούς. Στην επιλογή των θεμάτων έρευνας, στην ακολουθούμενη μεθοδολογία, όπως και στα αποτελέσματα των εργασιών τους, οι επιστημονικοί συνεργάτες του ΕΛΚΕ απολαμβάνουν πλήρους ελευθερίας. Στα ερευνητικά Προγράμματα μπορούν να απασχολούνται και φοιτητές μετά από εισήγηση των ερευνητών.

 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 +30 210 8203 830 
 +30 210 8203 831 
 https://rc.aueb.gr/

 

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4521/2018, άρθρα 21-27. Αποστολή της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχει, σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο, εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο ΟΠΑ και στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Η Επιτροπή ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

https://rc.aueb.gr/el/static/ethics

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ethics@rc.aueb.gr

Τελευταία ενημέρωση: 10-03-2023