Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφοριακά Συστήματα"

id: 
1865

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφοριακά Συστήματα»

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 35/18-1-2013 τεύχος Γ'

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 1-4-2013

Ημερομηνία Συνεδρίασης Γ.Σ.Ε.Σ. για συγκρότηση επταμελούς επιτροπής:
8η/25-6-2013

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφοριακά Συστήματα»

Στην 8η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της 25-6-2013 ορίστηκαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επταμελούς Επιτροπής, για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφοριακά Συστήματα» σύμφωνα με τα άρθρα 19 & 77 του Ν. 4009/2011 καθώς και την Κανονιστική Απόφαση της Συγκλήτου του Ο.Π.Α (ΦΕΚ 1172/10.4.2012, Τεύχος Β'), ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

Μέλη ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

 1. Ταραντίλης Χρήστος, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 2. Ιωάννου Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 3. Δουκίδης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 4. Γιαγλής Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής:

 1. Μπουρνέτας Απόστολος, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών

 2. Σίσκος Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της αλλοδαπής:

 1. Triantis Konstantinos, Καθηγητής στο Industrial and Systems Engineering, Virginia Tech

Αναπληρωματικά Μέλη:

Μέλη ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίων Ημεδαπής:

 1. Σπινέλλης Διομήδης, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 2. Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 3. Πουλούδη Αθανασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 4. Μαγείρου Ευάγγελος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής:

 1. Γκιώκας Δημήτριος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών

 2. Οικονόμου Γεώργος, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Εξωτερικά Μέλη της αλλοδαπής:

 1. Τhanassoulis Emmanuel, Καθηγητής στο Aston Business School, Aston University

Ημερομηνία συνεδρίασης της Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή του Προέδρου της Επταμελούς και δύο αξιολογητών: 23-7-2013

Oνοματεπώνυμο εκλεγέντος : Εμμανουήλ Κρητικός

Αριθμός παρόντων μελών της επταμελούς επιτροπής: 7

Αριθμός απόντων μελών της επταμελούς επιτροπής: -

Σύνολο θετικών ψήφων: 7

Τελευταία ενημέρωση: 09-11-2018