Απόσπασμα Πρακτικών 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Συγκλήτου της 29/9/2016