Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

id: 
2742

Ανακήρυξη Υποψηφίου για τη θέση

Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής

της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σήμερα, Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 και ώρα 13:30, η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατά την 9η συνεδρίαση της 25ης-05-2016, αφού εξέτασε την παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με βάση την υπ' αριθμ. πρωτ. 717/27-05- 2016 (ΑΔΑ: 7ΓΦΑ469Β4Μ-ΣΟΘ) Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών Προέδρου:

κ. Βασίλειου Βασδέκη του Γεωργίου, αρ. πρωτ. αίτησης 765/3-6-2016

Διαπιστώνει

ότι η αίτηση υποψηφιότητας του ανωτέρω πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι με βάση την υπεύθυνη δήλωσή του δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του και

Ανακηρύσσει

Τον κ. Βασίλειο Βασδέκη του Γεωργίου

υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α.ΖΥΜΠΙΔΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής

Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Επίκουρος Καθηγήτρια

 

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018