Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

id: 
2745

Ανακήρυξη Υποψηφίου για τη θέση Προέδρου
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σήμερα, Δευτέρα 13/6/2016 και ώρα 13:00, η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατά την 7η συνεδρίαση της 11ης-05-2016, αφού εξέτασε την παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, με βάση την υπ' αριθμ. πρωτ. Τμ. 1719/13-05-2016 (ΑΔΑ:ΩΝΓ1469Β4Μ-ΓΨ1) Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών Προέδρου:

κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Βασιλείου (αρ. πρωτ. Τμ:1997/13-6-2016)

Διαπιστώνει

ότι η αίτηση υποψηφιότητας του ανωτέρω πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και βάσει της υπεύθυνης δήλωσής του, δε συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του και

Ανακηρύσσει

τον κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Βασιλείου

υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΔΟΥΛΗΣ,
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΛΑΒΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΡΝΑΝΙΔΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

 

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018