Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

id: 
2749

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016

Αριθ. πρωτ.: 987

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙOY ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Σήμερα, Τρίτη 21/6/2016 και ώρα 10:00, η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατά την 7η συνεδρίαση της 8ης-06-2016, αφού εξέτασε την παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, με βάση την υπ' αριθμ. πρωτ. Τμ. 902/9-06-2016 (ΑΔΑ:7ΤΨ6469Β4Μ-ΕΣΗ) Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών Προέδρου:

κ. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟ ΒΛΑΣΙΟ του Μάριου (αρ. πρωτ. Τμ:953/14-6-2016)

Διαπιστώνει

ότι η αίτηση υποψηφιότητας του ανωτέρω πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και βάσει της υπεύθυνης δήλωσή του, δε συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του και

Ανακηρύσσει

τον κ. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟ ΒΛΑΣΙΟ του Μάριου

υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΥΨΩ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

 

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018