Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

id: 
2555

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σήμερα, Παρασκευή 18/12/2015 και ώρα 14:00, η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, η οποία ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατά την 3η συνεδρίαση της 16ης-12-2015, αφού εξέτασε την παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με βάση την υπ' αριθμ. πρωτ. Τ. Λ&Χ.: 3244/16-12-2015 (ΑΔΑ:64ΠΥ469Β4Μ-ΟΣΩ) Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών Προέδρου:

κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Ιωάννη (αρ. πρωτ. Τ. Λ&Χ.:3265/17-12-2015)

Διαπιστώνει

ότι η αίτηση υποψηφιότητας της ανωτέρω πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και βάσει της υπεύθυνης δήλωσή της δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό της και

Ανακηρύσσει

την

κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Ιωάννη

υποψήφια για τη θέση της Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΑΜΑΝΔΑΡΗΣ,
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018