Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

id: 
2759

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2016

Ανακήρυξη Υποψηφίου για τη θέση Προέδρου

του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σήμερα, Παρασκευή 24/62016 και ώρα 13.00, η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, η οποία ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατά την 9η Συνεδρία της 25ης Μαΐου 2016, αφού εξέτασε την παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, με βάση την υπ' αριθμ. πρωτ. Τμ.: 840/8-6-2016(ΑΔΑ:7N9Δ469B4M-Ν23) Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών Προέδρου:

κ. Γεώργιο Γιαγλή του Μιχαήλ (αριθμ. Πρωτ Τμ. : 895/24-6-2016)

Διαπιστώνει

ότι η αίτηση υποψηφιότητας του ανωτέρω πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και βάσει της υπεύθυνής δήλωσής του, δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του και

Ανακηρύσσει

τον κ. Γεώργιο Γιαγλή του Μιχαήλ, Καθηγητή

υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π. Λουρίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής (Πρόεδρος)

Κ. Ανδρουτσόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής (Μέλος)

Ι. Μούρτος, Επίκουρος Καθηγητής (Μέλος)

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018