Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

id: 
2479

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12.30, η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, η οποία ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατά την 3η συνεδρίαση της 29ης-10-2015, αφού εξέτασε την παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με βάση την υπ'αρ. 1990/29-10-2015 (ΑΔΑ: Β8Ζ9469Β4Μ-1ΚΖ) Προκήρυξη Διενέργειας Επαναληπτικών Εκλογών Προέδρου:

κ. ΝΤΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ, αρ. πρωτ. αίτησης 2084/02-11-2015

Διαπιστώνει

ότι η αίτηση υποψηφιότητας του ανωτέρω πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι με βάση την υπεύθυνη δήλωσή του δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του

Ανακηρύσσει

Τον κ. ΝΤΕΜΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του ΑΓΓΕΛΟΥ

Υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής

Τα μέλη

Σπύρος Μπλαβούκος, Επίκουρος Καθηγητής

Κώστας Ρουμανιάς, Λέκτορας

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018