Ανάδειξη εκπροσώπου φοιτητών στο Συμβούλιο του Ιδρύματος

id: 
1246

Σας ενημερώνουμε ότι η Οργανωτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις, στην υπ'αρ. 2/27-12-2011 συνεδρίασή της, προκήρυξε τις εκλογές για την ανάδειξη καθηγητών - εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του ΟΠΑ. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 22/2/2012.

Στο Συμβούλιο συμμετέχει ως εσωτερικό μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8 §3 του ν. 4009/2011, και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών του Ιδρύματος.

Παρακαλούμε να προβείτε στις νόμιμες διαδικασίες εκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8 §6 του ν. 4009/2011, καθώς και στη γνωστοποίηση των στοιχείων του εκλεγέντος φοιτητή-εκπροσώπου ως ο νόμος ορίζει.

Ο Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής

Καθηγητής Γεώργιος Βενιέρης

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018